HiFi DAC Zer 1页1条

海纳百客 分享精彩 left 960 1
MoodeAudio 音频播放器上手配置 单片机编程

MoodeAudio 音频播放器上手配置

MoodeAudio 是运行于树莓派等开发板的高品质音频播放系统。与 Volumio 类似,又有些许不同。它们声音表现是基本一致的,各种配置选项差别不大,MoodeAudio 所提供的选项稍多,播放功能和按键开...